Vatta község története
Vatta monográfiája
Letölthető»

 

 

Hírek - Archívum 2010
FALUKARÁCSONY 2010
2010. december 24.

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
2010. december 20.

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a család, a békesség, és a szeretetet melegét hozza közel hozzánk. Talán mindannyiunk lelkében él még egy gyermekkori karácsony emléke, ahogy áhítattal álltunk a feldíszített fenyő előtt. Jézust vártuk, aki csengőszavával hozta el nekünk a boldogságot, és a békét.
Szentestén egy kicsit magunkba szállunk, a rohanó, zajos világ helyett a csöndet, a meghittséget választjuk. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak a számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem az a fontos, hogy minél drágább ajándékokat vásároljunk szeretteinknek. Gondolkodjunk el azon, hogy Jézus Krisztus nem egy palotában, hanem egy betlehemi istállóban született. Nem egy csodás bölcsőbe, hanem egy jászolba fektették. Az a tény, hogy változik a világ, nem jelenti azt, hogy a hitünket és az emberségünket is elveszítjük!
Lelkünk szimbolikus karácsonyfájának csúcsán a betlehemi csillag ragyogjon, s a karácsonyfa alá ne csak az ajándékokat helyezzük el, hanem szívünk szétáradó szeretetét is! Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét.
A karácsony az összetartozás jeles ünnepe is. Segít nekünk abban is, hogy elhelyezzük magunkat ezen a bolygón, megtaláljuk a helyünket, átérezzük, nem hiába érkeztünk erre a világra, komoly feladatok várnak ránk. Szent Péter szerint áldott, aki erre a világra született, én úgy folytatnám áldott akkor igazán az ember, ha tudja mi a feladata, jól végzi azt, és munkájával segíteni képes másokon. Mert bizony most, hogy mi ünnepelünk, számtalan embertársunk hánykolódik, betegségek, gondok sanyargatják, és nem lehet azokkal, akikkel legjobban szeretne. Gondolnunk kell azokra, akiknek ezekben a pillanatokban nem jut ajándékra, otthonra, családra, szeretetre, és csak vágyakozva gondolnak egy meghitt karácsonyra. Gondoljunk az idős emberekre, s azokra, akik egyedül élnek, és senki nem nyit rájuk ajtót. Mi legyünk számukra a remény, hogy érdemes élni, mert van, aki gondoskodik róluk. Éljünk mi is úgy, ahogy Jézus tanította, hogy szeretettel kell viseltetnünk embertársaink iránt, hogy életünkben nincs helye a haragnak és a gyűlöletnek. Kívánom, hogy a karácsonyi áhítat bensőséges érzése töltsön el bennünket az ünnep idején. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok!

Korán István Attila
polgármester


Feldíszítettük a falu karácsonyfáját
2010. december

Az önkormányzat épülete előtt felállítottuk és feldíszítettük a falunk karácsonyfáját.

A fenyőfa állításában és öltöztetésében részt vettek a közcélú munkások és a hivatal dolgozói. Köszönjük mindenkinek a munkáját, külön is köszönetet mondunk Szkaliczki Jánosnénak, akinek a kertjéből az idei fa kivágásra került.
Kérjük, hogy a karácsonyi ünnepségig saját készítésű díszeikkel tegyék még gazdagabbá közös fenyőfánkat.
Reméljük minél többen örömüket lelik az ünnepi dekorációban, és aki teheti, személyesen a helyszínen is megnézi díszítésünket, karácsonyváró fényeinket.


Helyi polgárőrök tanácskoztak
2010. december 22.

2010. december 21-én rendkívüli közgyűlést tartott a Vattai Polgárőr Egyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet. Az ülésen a BAZ. Megyei Polgárőr Szövetséget Kanyog Bertalan régióvezető képviselte. Meghívott vendégként vett részt községünk polgármestere Korán István Attila, akinek programjában hangsúlyos szerepet kapott a helyi polgárőrség jövőbeni munkájának segítése.
Kanyog Bertalan a közgyűlésen tájékoztatta a polgárőröket a polgárőrség működésével kapcsolatos alapvető tudnivalókról, a szolgálat ellátása kapcsán jogaikról, kötelezettségeikről, a polgárőröket megillető juttatásokról, valamint az egyesület tárgyi feltételeinek, működésének javítását szolgáló pályázati lehetőségekről.
A tájékoztatót követően a jelenlévő polgárőrök írásbeli vizsgát tettek polgárőr alapismeretekből.A közgyűlés az elnöki tisztségről lemondott Zádori Péter helyett új tisztségviselőt választott, az egyesület elnöke Teleki Gyula lett, aki eddig a számvizsgáló bizottság elnöki teendőit látta el. A számvizsgáló bizottság új elnöke ifj. Iván István, a közgyűlés a számvizsgáló bizottság új tagjává választotta Fekete Csaba polgárőrt.A tisztségviselők megválasztása után Birinyi László gazdasági vezető beszámolt az egyesület pénzügyi helyzetéről, majd az aktuális tennivalók, az egyesület működésével kapcsolatos gondok, problémák megtárgyalására került sor.

A következő közgyűlésre várhatóan 2011. január közepén kerül sor. Addig is várjuk községünk azon lakosainak a jelentkezését, akik önként és szívesen részt vállalnának az egyesület munkájában.


Önkormányzati nyugdíjasok találkozója
2010. december 22.

2010. december 16-án a Községi Önkormányzat az önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonult dolgozók részére találkozót szervezett, melyen részt vettek a képviselő-testületünk tagjai, valamint a nyugdíjasok volt munkahelyi vezetői is. Az összejövetel mindannyiunk számára igen örömteli volt, örültünk, hogy találkozhattunk és elbeszélgethettünk a munkahelyi emlékeinkről, családunkról, községünk életéről a régi dolgozóinkkal. A jövő évben kirándulást és színházlátogatást is szeretnénk szervezni önkormányzati nyugdíjasaink számára.


Ünnepi istentiszteletek rendje
2010. december 16.

2010. december

 • 24 én du.14.30-tól istentisztelet az óvodások és hittanos gyermekek szolgálatával.
 • 25-én de 09.30-tól istentisztelet Úrvacsora osztással.
 • 26-án de.10.00-tól istentisztelet, legátusi szolgálat-Magyar Csanád 4. éves debreceni teológus szolgálatával.
 • 31-én 15.00 óév búcsúztató istentisztelet
2011.január 1-én újévi istentisztelet.

Önkormányzati nyugdíjasok találkozóját szervezzük
2010. december 14.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község önkormányzata intézményeiből /általános iskola, napközi otthonos óvoda, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal/ nyugdíjba vonult dolgozói részére nyugdíjas találkozót szervez.
A nyugdíjas találkozó ideje: 2010. december 16. /csütörtök/
A rendezvényt önkormányzatunk hagyományosan minden év december hónapjában tartja meg, az idei immár a 14. nyugdíjas találkozó lesz.
Az ünnepség az önkormányzat hivatalos helyiségében kezdődik, ahol dr. Molnár Sándorné körjegyző és Korán István Attila polgármester köszönti a régi dolgozókat. A köszöntőt követően vendégfogadásra kerül sor a bükkábrányi Malom-tanya vendéglőben. A rendezvényen meghívottként vesznek részt a képviselő-testület tagjai és az intézményi nyugdíjasok volt munkahelyi vezetői.
A meghívott Intézményi nyugdíjasok névsora:
1. Valkó Zoltán
2. Valkó Zoltánné
3. Veréb József
4. Molnár Istvánné
5. Nagyidai Józsefné
6. Rácz Gyuláné
7. Juhos Istvánné
8. Kocsis Gézáné
9. Kerekes Józsefné
10. Török Sándorné
11.Pipis László
12. Pipis Lászlóné
13. Cseke Lajosné
14. Izsó Lajosné
15. Molnár Lászlóné
16. Kis Gézáné
17. Szabó Sándorné
18. Szabó Dezsőné
19. Iván Istvánné

Testületi ülés meghívója
2010. december 14.

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Vatta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2010. december 15-én /szerdán/ du. 15 órai kezdettel tartja.
Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozó terme
N a p i r e n d
1./ Tájékoztató a Községi Önkormányzat három negyedéves pénzügyi
helyzetéről.Előterjesztés letölthető»
Előadó: Korán István Attila polgármester.

2./ A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása.
Előadó: Korán István Attila polgármester.

Előterjesztés letölthető» Bevétel táblázat» Kiadás táblázat»

3 ./ 2011. évi települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapítása.
Előadó: Korán István Attila polgármester

4./ Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz 2011. évi legmagasabb
hatósági árának megállapítása.
Előadó: Korán István Attila polgármester.

5./ Indítványok, javaslatok.
Zárt ülésen:
6./ Önkormányzati hatósági ügyek megtárgyalása.
Előadó: dr. Molnár Sándorné körjegyző
Várjuk érdeklődő lakosainkat.


Polgárőrség meghívója
2010. december 14.

Értesítjük a község lakosságát, hogy a Vattai Polgárőr Egyesület Kiemelten Közhasznú Szervezet rendkívüli közgyűlését 2010. december 21-én /kedden/ du. 17 órakor tartja.Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme.
N a p i r e n d :
1./ Új tisztségviselők választása.
Előadó: Birinyi László gazd.vezető

2./ A polgárőrök vizsgakötelezettségének teljesítése.
Előadó: Birinyi László gazd.vezető.
3./ Aktuális tennivalók megbeszélése.
Előadó: Birinyi László gazd.vezető

4./ Egyebek.
Várjuk az érdeklődőket.

Zádori Péter
elnök


Idősek napja 2010
2010. december 9.

Önkormányzatunk a település valamennyi 62. évét betöltött lakóját hívta arra az ünnepségre, amely 2010. november 27-én került megrendezésre az Idősek Napja alkalmából, a Központi Konyha korszerű ebédlőjében. A településünk már hagyománnyá vált rendezvényén évről-évre egyre többen vesznek részt, nagy örömünkre az idén közel 100 fő fogadta el a meghívásunkat.

A község "szépkorú" lakosait autóbusszal szállítottuk a rendezvény helyszínére, ahol terített asztalokkal vártuk a kedves vendégeket. Az ünnepi alkalmat Szalay Mátyás "Bocsássatok meg kedves öregek" című versével nyitotta meg Telekiné Bozó Szilvia, a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális Bizottságának tagja.

Ezt követően Korán István Attila, községünk polgármestere szólt az ünnepeltekhez, és apró ajándékot adott át a község legidősebb női és férfi lakosának. Az ünnepi beszéd után a képviselők egy szál virággal köszöntöttek minden megjelentet.

A hivatalos részt követő műsorban az óvodás csöppségek kedveskedtek a néniknek és bácsiknak dalokkal, versekkel, majd Galuska Petra 7. osztályos általános iskolai tanuló Arany János "Toldi Estéje" című művéből olvasott fel egy részletet. Az általános iskolások népdalokat énekeltek, és a közelgő adventi időszak alkalmából hangulatos karácsonyi dalt adtak elő. A műsor zárásaként a helyi színjátszó kör négy bohózattal szórakoztatta a kedves - és vidám - vendégeket. Az ebéd alatt, és annak elfogyasztása után Boncsér Gábor vezetésével a miskolci Számadó Zenekar biztosította a jó hangulatot, akik magyarországi és erdélyi népzenét játszottak, hangszerelésükből adódóan sajátos stílusban. A zenekar tagjai amellett, hogy zenéltek, énekeltek, meg is táncoltatták az örök fiatal vattai időseket.

Szeretnénk megköszönni a műsorban részt vevő óvodások, általános iskolás tanulók, a színjátszó kör szereplését, és az iskola, óvoda nevelőinek a gyermekek felkészítését.

Községünk időseinek jó egészséget kívánunk és reméljük, hogy jövőre valamennyiükkel újra találkozhatunk az idősek napján.

A polgármester ünnepi köszöntője itt olvasható...
További képek az idősek napjáról...


Magyar karate bajnokság Szerencsen
2010. december 8.

A bükkalja karate egyesület vattai karatékái 2010. december 4. én magyar bajnokságon vettek részt Szerencsen. A versenyen 219 versenyző indult.
A hatalmas megméretetésen a vattai csoport karatékái kiváló eredmény érték el, így idén is a legeredményesebb csapatnak bizonyultak, emellett három kupát is begyűjtöttek.
Eredményeik:
Sánta Diána: 2 arany
Szabó Bence: 5. helyezett
Korán Kristóf: 1 arany, 2 ezüst
Tóth Dávid: 1 bronz
Mikola Csenge: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz
Sánta Liliána: 3 arany érem
Sütő Krisztofer: 1 arany, 1 ezüst
Tóth Márk: 1 ezüst, 4. helyezett
Nagy Angelika: 3 arany, 1 ezüst
Bagány Ádám: 4 arany
Kis Gergő: 2 arany
Molnár Vivien: 2 arany

Legfiatalabb versenyzőnek járó kupát Korán Kristóf vehette át.
Legeredményesebb lány versenyzőnek járó kupát Nagy Angelika vehette át, legeredményesebb fiú versenyzőnek Bagány Ádám bizonyult a 4 arany érmével.
A bükkalja egyesület karatékái nagyszerű évet zártak, világbajnokságon is a magyar válogatott legeredményesebbjei lettek. Edzőjük Molnár Vivien nagyon büszke rájuk, reméli a jövő évet is ilyen sikeresen zárják.


I. Vattai Falukarácsony 2010
2010. november 29.

"Angyalok szárnyán jön a békesség közénk.."


Szeretettel meghívjuk Vatta község lakosait a 2010. december 23-án (csütörtök) 15 órától megrendezett Falukarácsonyra.


Lakossági tüdőszűrés lesz
2010. november 29.

Értesítjük a község lakosságát, hogy településünkön a MISEK. Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ tüdőszűrést szervez. A vizsgálat a jelenlegi járványügyi szabályok alapján a 30 éven felüli lakosok számára kötelező, 18 évtől ajánlott. A vizsgálat ingyenes. A szűrést új digitális röntgenkészülékkel felszerelt szűrőbusz végzi. Az adminisztráció a buszban történik, itt kapott helyet az öltöző rész és röntgenfelvételi fülke is. Így a szűrés kulturált körülménye között zajlik.

A szűrés tervezet időpontja: 2010. december 6-7-8.
December 6-án hétfőn: 9.00- 13.45 óra között,
December 7-én kedden 9.00-13.45 óra között,
December 8-án szerdán: 9.00-13.00 óra között.
A szűrés helye: Községi Önkormányzat épülete előtt, 3431 Vatta, Szemere u. 20. sz.

Ugyanebben az időpontokban lehetőség lesz ingyenes computeres látásvizsgálatra is, naponta 9 órától 12-óráig.

Kérjük minél többen jöjjenek el a vizsgálatokra.


Beszámoló a Falugyűlésről /2010.november 25/
2010. november 29.

OSZTÁLYTALÁLKOZÓT TARTOTTUNK
2010. november 29.

2010. november 20-án, 30 év elteltével jó érzés volt újra találkozni tanárainkkal, osztálytársainkkal.
Első utunk a vattai temetőbe vezetett, ahol elhunyt tanáraink sírját koszorúztuk meg. Ezután hosszú idő után ismét elfoglaltuk az iskola padjait. Cseke Lajosné nyugdíjas tanítónő tartotta meg az osztályfőnöki órát, amelyen volt tanáraink közül részt vett Molnár Lászlóné, Izsó Lajosné, Szilvási Barnabásné. A névsor felolvasása közben elmeséltük, hogy az elmúlt 30 év alatt merre sodort bennünket az élet. Büszkeséggel töltött el bennünket annak hallatán, hogy mindnyájunkból becsületes szakember és szerető családanya, családapa vált. Az osztályfőnöki óra után szépen megterített asztal várta a tanárokat és a volt diákokat, kezdetét vette a hajnal 3 óráig tartó beszélgetés, visszaemlékezés a gyermekkorunkra, diákéveinkre, közben előkerültek a fotók családjainkról, gyermekeinkről.
Ezúton szeretném megköszönni volt osztálytársaimnak:Bartus József, Gönczi Gáborné Farkas Judit, Gácsi István, Kopcsik Béláné Huszár Julianna, Kiss László, Kovács Károlyné Krizsán Erzsébet, Nagy Péterné Leflér Erika, Nagy László, Toma Tiborné Rácz Anikó, Szabó Lóránt, Terhes László, Tóth Attila,
akik elfogadták meghívásomat és részt vettek ezen a szép napon.
Találkozunk 2015-ben.

Borsos Tiborné Horváth Katalin


MEGHÍVÓ
2010. november 25.

FALUGYŰLÉS
Értesítjük Vatta község lakosait, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete falugyűlést hívott össze.
A falugyűlés ideje: 2010. november 25. /csütörtök/ 18 óra
A falugyűlés helye: Faluház, Vatta, Szemere u. 20. sz.

N A P I R E N D :
1./ A polgármester programjának ismertetése.
Előadó: Korán István Attila polgármester
2./ Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Előadó: dr. Molnár Sándorné körjegyző.

A falugyűlésre minden érdeklődőt várunk!


Elköszöntünk a régi polgármesterünktől
2010. november 25.

A polgármesteri hivatal dolgozói 2010. november 18-án Veréb József polgármester nyugdíjba vonulása alkalmából ünnepséget tartottak. Az önkormányzat dolgozói nevében dr. Molnár Sándorné körjegyző mondott búcsúbeszédet, méltatva a polgármester úr községünk érdekében végzett munkáját és eredményeit. Veréb József 1994. december 11. napjától 2010. október 3. napjáig látta el községünkben a polgármesteri teendőket, nevéhez településünk gyarapodása, szépítése, számos új beruházás kötődik. Községünkért végzett munkájáért köszönetünket fejezzük ki, és kívánjuk számára, hogy családja körében, boldogan töltse elkövetkező nyugdíjas éveit.


Búcsú lesz
2010. november 25.

A Katolikus Egyházközség értesíti a híveit és a község lakosságát, hogy ez évben a templom búcsúját 2010. december 12-én /vasárnap/ tartják.


Előadás sorozat a református templomban
2010. november 25.

November 26-án, és november 27-én /péntek-szombat/ 17 órától a vattai református templomban előadás sorozat indul, amely 28-án vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelettel fejeződik be. Az előadás sorozat Isten igéjét, megoldást a mindennapi problémáinkra és a szabadulás örömét hozza közénk.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel hív és vár Prókai Árpád lelkipásztor.


Megjelent az Örömhír...
2010. november 25.

Megjelent az Örömhír, a vattai reformátusok hírlevelének első, adventi ünnepi száma. Prókai Árpád, a vattai gyülekezet lelkipásztoraként indította el a hírlevelet, amelyben rendszeresen tájékoztatni kívánja a vattai református gyülekezetet arról, hogy mi történik a gyülekezeten belül, kicsikkel és nagyokkal.


EU élelmiszersegély osztásra kerül sor
2010. november 25.

A Gyermekétkeztetési Alapítvány közreműködésével az EU Élelmiszersegély program II. fordulójában önkormányzatunk ismét jogosult lesz a szociálisan rászorult lakosaink részére élelmiszer osztására. Településünk 1600 kg lisztet, 840 kg 4 tojásos szarvacska tésztát, 672 kg 4 tojásos spagettit, 306 kg sajtos ízesítésű instant tésztaételt, 588 kg vaníliás karikát jogosult átvenni, melyek élelmiszereknek együttes súlya 4006 kg. Az élelmiszereket önkormányzatunk 2010. november 29-én szállítja el a budapesti központi raktárból, az osztás ezt követően várhatóan 2010. december 6-2010. december 17. között történik a lakosaink részére a már megszokott módon, házhoz szállítással. Az élelmiszerek elosztásáról képviselő-testületünk gondoskodik.


Karácsonyi díszkivilágítás
2010. november 25.

Értesítjük a község lakosságát, hogy a képviselő-testület döntése alapján karácsonyi díszvilágítást tervezünk a hivatal épülete előtt. A karácsonyi ünnepekre való várakozás, az ünnepi hangulat teremtése céljából 2 db csengettyű és 2 db csillagfüzér kerül felszerelésre a közvilágítási oszlopokra, mely várhatóan 2010. december 3-2011. január 6. közötti időtartamban üzemel. Az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. a villamosenergia- és a rendszerhasználati díjak elengedésével segíti önkormányzatunkat az ünnepi díszvilágítás megvalósításában. Amennyiben a község lakosságának elnyeri a tetszését kezdeményezésünk, akkor várhatóan a jövő évben a díszvilágítás bővítésére kerülhet sor a község egyéb közterületein is.

Kérjük lakosainkat, hogy lehetőségük szerint, a saját otthonuk külső díszítésével járuljanak hozzá az ünnepi hangulathoz.


Átadás előtt az új élelmiszer áruház
2010. november 25.

A Mezőkövesdi KER COOP Zrt Vatta, Kossuth u. 23. sz. alatt, a 3. sz. főközlekedési út mellett új Élelmiszer Áruházat épít. Az üzlet várhatóan 2010. december 3-án nyitja meg a kapuit a vásárlók előtt. Az építtető tulajdonában lévő korábbi élelmiszerbolt épülete elavult, alapterülete nem felelt meg a követelményeknek és a vásárlók igényeinek, felújítása, bővítése nem lett volna gazdaságos, ezért a nyár folyamán lebontásra került. A régi bolt helyére egy új, könnyű szerkezetes áruház épült, amely megnövekedett alapterülettel, mintegy 176 m2-es eladótérrel várja lakosainkat. Az épületen belül számos külön raktár, iroda, a dolgozók részére öltöző, zuhanyzó került kialakításra.

Nagyon régen vártuk már, hogy községükben is egy szép, korszerű élelmiszer áruház nyíljon, ezért köszönetünket fejezzük ki a Mezőkövesdi KER COOP Zrt-nek.


Kitüntetés adományozása
2010. november 25.

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat vezetője Árpád-házi Szent Erzsébet díjat adományozott 2010. november 18-án munkatársának, Borsos Tibornénak, községünk házi szociális gondozójának a feladatai hivatásához méltó ellátásának elismeréséül. Az elismerést Borsos Tiborné a mezőkövesdi kistérségi szolgálat 15 házi gondozója közül, első ízben - munkahelyi vezetője és a községünkben gondozott idősei javaslata alapján - kapta meg. A kitüntetéshez szívből gratulálunk és házi gondozói munkájában további sikereket, eredményeket kívánunk.


Mátrai Erőmű Zrt. lignit adománya lakosságunk részére
2010. november 10.
A visontai Mátrai Erőmű Zrt. Igazgatósága döntött arról, hogy az önkormányzatokon keresztül díjmentesen összesen 20 ezer mázsa szenet juttat a környező települések lakosságának. A támogatásra vonatkozó megállapodást önkormányzatunkkal is megkötötte, mely alapján Vatta település térítésmentesen 900 mázsa lignitre jogosult. A Képviselő-testületünk 2010. november 8-i ülésén döntött ennek elosztásáról, és így 45, az önkormányzat által kiválasztott, szociálisan rászorult család részesülhet a támogatásban. Az önkormányzat gondoskodik a szénnek, a rászorulók részére történő kiszállításáról november hónap folyamán, a családnak csak a fuvardíjat kell viselnie. Az érintett családok személyre szóló értesítést kapnak.

Képviselő-testületi ülés 2010. november 2-án.
2010. november 10.

Az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést követő első ülését 2010. november 2-án tartotta.

Az ülés Telekiné Bozó Szilvia eskütételével kezdődött, akit a képviselő-testület az alakuló ülésén a kulturális bizottság tagjává választott. Munkájához sok sikert kívánunk.

Ezt követően Korán István Attila polgármester az aktuális teendőket vitatta meg a képviselő-testülettel, melynek során a képviselő-testület a következő döntéseket hozta:

 • Az elmúlt évek hagyományait követve az idén is megrendezésre kerül az Idősek Napja 2010. november 27-én szombaton, de. 11 órai kezdettel. A rendezvényre meghívást kapnak a 62 életévüket betöltött lakosaink, akik számára műsorral, finom ebéddel kedveskedünk és készülünk.
 • A Vattai Hírnök című közkedvelt önkormányzati folyóiratot újból megjelentetjük, melynek első száma várhatóan még ez évben eljut a lakosokhoz.
 • A polgármester kezdeményezésére az idén először "Falukarácsony"-t tartunk 2010. december 23-án. Az önkormányzat épülete előtt karácsonyi műsort adnak színjátszóink, forralt bort, teát, zsíros kenyeret szolgálunk fel. Várjuk a lakosaink által készített és felajánlott házi süteményeket is, amelyet szintén a résztvevő vendégek fogyaszthatnak el.
 • A képviselő-testület a vattai karatézó gyermekek kiemelkedő eredményeit elismerve döntött arról, hogy a következő sportversenyen a nevezési díjukat átvállalja, e célból összesen 30.-ezer Ft támogatást szavazott meg a sportolóknak.
 • Szó esett az óvodai férőhelyhiány kapcsán az óvoda esetleges jövőbeni fejlesztéséről. A képviselő-testület szeretné, ha minden óvodáskorú gyermek helyben járhatna óvodába. Ennek érdekében a képviselők felmérik a tennivalókat és az esetleges csoportfejlesztéssel járó költségeket. A tagóvoda vezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy addig is, amíg e tárgyban döntés születik, azon gyermekek, akinek mindkét szülője dolgozik és felügyeletük nem megoldott, a nevelési év közben is felvételt nyerhetnek az óvodába.
 • Döntött a képviselő-testület a falugyűlés összehívásáról, ahol bemutatkozik az újonnan megválasztott képviselő-testület és polgármester, illetve tájékoztatás hangzik el az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
 • A képviselő-testület szükségesnek találta az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot gépkocsi karbantartási munkáinak elvégzését, megtárgyalta az erre vonatkozó árajánlatot.
 • · A képviselő-testület fontosnak tartja a a Vattai Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület jövőbeni aktívabb működését a lakosaink személy-és vagyonvédelmének biztosítása céljából.
 • A képviselő-testület megvitatta a tornaterem épületnél időszerű karbantartási munkákat.
 • Döntött a központi konyha részére szeletelő, aprító konyhai segédgép beszerzéséről, valamint arról, hogy szükséges a megüresedett 1fő szakács álláshely mielőbbi betöltése.
 • Végezetül a Képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyeket tárgyalt.

Elbírálásra kerültek a BURSA HUNGARICA Pályázatok
2010. november 10.

Elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályázatok….

A Képviselő-testület pályázati hirdetménye alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj 2011. évi fordulójára 7 db "A" típusú pályázat érkezett be a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóink részéről. A Képviselő-testület mindegyik pályázót támogatásban részesítette. A rászoruló hallgatók így 10 hónapon keresztül havi 3 ezer Ft-tól 6 ezer Ft-ig terjedő önkormányzati támogatásban részesülnek, melyet a Megyei Önkormányzat, valamint az Oktatási Minisztérium további összeggel egészít ki. A hallgatók az elnyert támogatásról írásbeli értesítést kapnak.


Osztálytalálkozó
2010. október 28.
30 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ A VATTAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Értesítjük volt osztálytársainkat, hogy a vattai Szemere Bertalan Általános Iskola 1980-ban végzett tanulói részére 30 éves osztálytalálkozót szervezünk. Osztályfőnökünk: Simon László volt, osztályunk létszáma 19 fő.

Az osztálytalálkozó ideje: 2010. november 20. szombat. 14.00 órától.
Helye: Az általános iskola étterme
3431 Vatta, Szemere u. 60. sz.

A találkozóra szeretettel várjuk osztálytársainkat.
Érdeklődni lehet: Kovács Károlyné Krizsán Erzsébetnél, a 49/333-094. telefonszámon.


Jótékonysági bál
2010. október 28.

A VATTAI FOOTBALL CLUB EGYESÜLET ÉS BARÁTI KÖRE JÓTÉKONYSÁGI BÁLT RENDEZ

A Vattai Football Club Egyesület és baráti köre jótékonysági bált rendez 2010. november 13-án, 19 órától az általános iskola tornatermében, melynek tiszta bevétele az egyesület egyszámlájára kerül befizetésre.
A bál fővédnöke:
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő.
Az est házigazdája: Korán István Attila, Vatta község polgármestere.

Zenél: a Horizont együttes.
Belépő: 3.000.-Ft/fő.
Asztalfoglalás: a 49/333-083 és a 49/333-021 telefonszámokon.
A tomboladíj felajánlását köszönettel elfogadjuk.

A jótékonysági bálra mindenkit szeretettel várunk!


Alakuló ülés - 2010. október 14
2010. október 25.

VÁLASZTÁS 2010
2010. október 4.

VATTA TELEPÜLÉS VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Polgármester választás

A polgármester Korán István Attila FIDESZ KDNP jelölt lett.

Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
Kapott
érvényes
szavazat
%
1
Birinyi László
FÜGGETLEN
75
14,59
2
Juhász János
FÜGGETLEN
37
7,20
3 Korán István Attila
FIDESZ KDNP
227
44,16
4 Veréb József
FÜGGETLEN
175
34,05

További részletek, eredmények»
Birinyi László polgármester

Riport Korán Istvánnal
© 2005-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.